Zapoznaj się z 

regulaminem

Dzięki tym zapisom, zasady świadczonych usług stają się jeszcze bardziej jasne i bezpieczne dla każdej ze stron. Dlatego każdy klient korzystający z usług serwisu powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym regulaminem.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE MOBIKE

§ 1 DEFINICJE

MOBIKE SERWIS ROWEROWY – zwany dalej Serwisem – Mobike Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźcach, kod 26-800 przy ulicy Polnej 8B, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000925168, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN, NIP 7981483408, reprezentowaną przez Macieja Lesińskiego.

Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi integralną część zawieranych z Klientem umów o świadczenie usług serwisowych.

Formularz przyjęcia zlecenia – formularz zlecenia wykonania określonych usług przez Serwis na rzecz Klienta, będący umową.

Klient – osoba fizyczna lub podmiot korzystający z usług Mobike serwis rowerowy, na rzecz której zawarta została umowa na wykonanie określonych usług na podstawie Dokumentu przyjęcia.

Przedmiot Zlecenia – rower, część lub inna rzecz przyjęta na wykonanie usługi.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podpisanie Dokumentu przyjęcia przez Klienta, oznacza akceptację niniejszego regulaminu, dostępnego na stronie serwisu www.mobike-serwis.pl.

2. Zakres wykonanych usług dotyczący danego zlecenia, opisany jest w dokumencie „Formularz przyjęcia zlecenia” wraz z podaniem cen montowanych części i akcesoriów.

3. Koszt wykonania usług jest na etapie przyjęcia szacunkowy i może ulec zmianie. Zmiana ta wynika z nieprzewidzianych na etapie przyjęcia dodatkowych napraw i/lub kosztów części wynikających w trakcie przeglądu/naprawy.

4. Pełny zakres usług wraz z cenami dostępny jest na stronie serwisu www.mobike-serwis.pl oraz bezpośrednio w lokalu serwisu.

5. Serwis ma prawo odmówić przyjęcia Przedmiotu Zlecenia bez podania przyczyny.

6. Przedmiot Zlecenia powinien zostać dostarczony bezpośrednio przez Klienta do serwisu, lub po wcześniejszym uzgodnieniu zostanie odebrany przez Serwis pod wskazanym adresem.

7. W przypadku odebrania lub odwiezienia przedmiotu zlecenia pod wskazany adres przez Serwis, obowiązuje koszt dojazdu.

§ 3 ZOBOWIĄZANIA SERWISU

1. Serwis zobowiązuje się do wykonania na rzecz Klienta zakresu usług określonych na etapie przyjęcia w „Formularz przyjęcia zlecenia”.

2. Podstawą wykonania usług jest „Formularz przyjęcia zlecenia” podpisany przez Klienta, w którym Serwis określa zakres wykonanych usług, wymiany części, akcesoriów i innych niezbędnych elementów dla prawidłowego i bezpiecznego działania Przedmiotu Zlecenia oraz termin realizacji zamówienia.

3. Serwis zobowiązuje się do bieżącego informowania Klienta, jeśli wynikną nieprzewidziane naprawy, wymiana części itp. wpływające na wzrost pierwotnie ustalonej ceny. Serwis kontaktuje się w przypadku przekroczenia kwoty o 50 zł względem szacunkowej ceny na formularzu przyjęcia.

4. Serwis poinformuje niezwłocznie Klienta o zakończeniu realizacji zlecenia za pośrednictwem wiadomości SMS lub telefonicznie.

5. Jeśli termin realizacji zamówienia zostanie przekroczony z przyczyn niezależnych (brak części, opóźnienie dostaw), Serwis zobowiązuje się wcześniej skontaktować i poinformować o tym fakcie Klienta i przedstawić nowy termin.

6. Każdy rower po pełnym przeglądzie otrzymuje 3-dniową gwarancję rozruchową. Gwarancja nie obejmuje opon i dętek, a także usterek powstałych po odbiorze roweru wynikających z niewłaściwej eksploatacji lub nieostrożnego transportu.

7. Serwis ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania usługi z winy mechanika i naprawy dokonuje na swój koszt.

8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu roweru wynikające ze zużycia części, a nie uwzględnione w  zleceniu wymiany lub naprawy tych części na „formularzu przyjęcia zlecenia”, lub powstałe w trakcie wykonywania usługi wynikające z wcześniejszych zaniedbań po stronie Klienta tj. rdza, uszkodzone gwinty śrub, zapieczone i zastałe elementy, zużyte elementy napędu itp.

§ 4 ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

1. Klient zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zlecenia do serwisu, lub wskazać adres pod którym ma zostać odebrany przez Serwis.

2. Klient podpisując „Formularz przyjęcia zlecenia” przekazuje na czas wykonania usługi przedmiot zlecenia Serwisowi i oświadcza, że powierzony przedmiot jest jego własnością.

3. Klient podpisując „Formularz przyjęcia zlecenia” zobowiązuje się do całościowego rozliczenia ostatecznego kosztu, na który składa się szacunkowy koszt podany w „Formularzu przyjęcia zlecenia oraz dodatkowe koszty powstałe podczas realizacji zlecenia.

4. Klient zobowiązuje się odebrać Przedmiot Zlecenia w ciągu 48 godzin od daty otrzymania SMS-a lub informacji telefonicznej potwierdzającej wykonanie usługi. Po upływie tego czasu, zostaje naliczona opłata postojowa 10 zł za każdy dzień zwłoki. 

6. Jeśli Przedmiot Zlecenia nie zostanie odebrany w ciągu 30 dni, a Klient nie poinformuje o jego odbiorze w innym możliwym terminie niż ustalony, wówczas niniejszy Przedmiot Zlecenia staje się własnością Serwisu.

5. Podpisanie dokumentu zlecenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią i akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta. Brak znajomości niniejszej treści nie zwalnia Klienta z obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

6. Aby Przedmiot Zlecenia został przyjęty lub wydany, Klient musi być pełnoletni.

7. W przypadku roszczeń podmiotów trzecich skierowanych do Serwisu za niezgodne z prawem działanie Klienta albo nieprzestrzeganie przez Klienta niniejszego Regulaminu, Serwis zastrzega dalsze skutki prawne w stosunku do Klienta.

§ 5 PRYWATNOŚĆ

1. Serwis zapewnia prywatność danych, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, swoim Klientom.

2. W szczególnych przypadkach zastrzega się prawo udostępnienia danych organom państwowym do tego uprawnionym np. prokuraturze.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Serwis w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych usług.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

2. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

PRZYJDŹ I WYPRÓBUJ NASZ SERWIS

zAWSZE NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ZA PRZYSTĘPNĄ CENĘ

LOGO3

Adres:

Mobike sp. z o.o.
Brzeźce, ul. Polna 8B
26-800 Białobrzegi
tel. 505 287 286

Media:

© 2024 MOBIKE Sp. z o.o.